صفحه اصلی > آزمایشگاه رسانه(media lab) 

 

 

 

   

    محور اصلي توسعه و ارتقاء هر كشور بر سلامت فردي، گروهي و اجتماعي آن ملت استوار است. تلاش و كوشش مستمر در تحقق اين هدف مهم و ارزشمند نيازمند همبستگي، همدلي و همراهي همه افراد جامعه و هماهنگي همه سازمان هاي دولتي و غير دولتي است. در اين راستا نقش آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و تربيت نيروي انساني ماهر و خلاق در عرصه آموزش سلامت در دانشگاه در جهت اولويت هاي آموزش جامعه بسيار كليدي است.

زيرا نياز است با بكارگيري روش هاي مدرن و اثربخش و هماهنگ با بينش و باورهاي سلامت افراد جامعه امروز، آنها را در مسير ارتقاء سلامت توانمند و همراهي نمود. نقش رسانه و تصوير سازي در آموزش سلامت نه تنها يادگيري را مي افزايد بلكه با عنايت به افزايش فزاينده علم و فن در زمينه هاي مختلف موجب فراگيري بيشتر در زمان كمتر و ماندگاري بهتر يادگيري مي گردد. از نظر وظايف حرفه ا ي نيز دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت لازم است در طي تحصيل خود مهارت لازم در نحوه طراحي و تدوين و تحصيل در امور رسانه اي را كه به نوعي در سرفصل دروس آنها نهفته است را كسب نمايند.

از آنجائی كه رسالت و وظيفه تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ارتباطات بهداشتی می باشد و متخصصين در اين زمينه بايستی اطلاعات و مهارت های كافی در زمينه تكنولوژی ارتباطی را فرا گيرند. راه اندازی آزمایشگاه رسانه(media lab) موجب خواهد شد كه دانشجويان دوره كارشناسی ارشد و دكترا در طول دوره تحصيلی به اهدافي از جمله طراحی و توليد پوستر، پمفلت و بروشورهای آموزشی؛ طراحی و ساخت فيلم های كوتاه، انيميشن و مونتاژ فيلم آموزشی، امكان صداگذاری بر روی فيلم های آموزش سلامت دست يابند.

از آنجائی كه رسالت و وظيفه تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ارتباطات بهداشتی می باشد و متخصصين در اين زمينه بايستی اطلاعات و مهارت های كافی در زمينه تكنولوژی ارتباطی را فرا گيرند. راه اندازی آزمایشگاه رسانه(media lab) موجب خواهد شد كه دانشجويان دوره كارشناسی ارشد و دكترا در طول دوره تحصيلی به اهدافي از جمله طراحی و توليد پوستر، پمفلت و بروشورهای آموزشی؛ طراحی و ساخت فيلم های كوتاه، انيميشن و مونتاژ فيلم آموزشی، امكان صداگذاری بر روی فيلم های آموزش سلامت دست يابند.