صفحه اصلی > معاونت ها > معاونت آموزشی > اهداف و شرح وظایف 

 

شرح وظایف معاونت آموزشی

-       تنظيم شرح وظائف مديران برنامه پرستاري، مامائي و مسئولين گروههاي آموزشي

-         اجرای طرح استاد مشاور در دانشکده

-         برگزاري ژورنال كلاب هفتگي و كنفرانس ماهيانه در دانشكده

-         تشكيل هسته استعدادهاي درخشان و نظارت بر عملكرد آنها

-         راند و بازديد باليني از مراكز درماني و بخشهائي كه دانشجويان كارآموزي دارند.

-         پيگيري و مشاوره امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان بصورت موردي

-         بررسي و پيگيري امور مربوط به تقاضاي دانشجويان در خصوص انتقال، ميهمان، انصراف از تحصيل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشي موجود

-         بررسي لازم در امر نياز سنجي كادر آموزشي جهت اعلام نياز به معاونت آموزشي دانشگاه

-         بررسي و ارسال نتايج نهائي ظرفيت پذيرش دانشجويان رشته هاي مختلف موجود در دانشكده به دانشگاه

-         نظارت بر تامين نيازهاي آموزشي دانشكده هاي اقماري و ساير دانشكده ها از طريق هماهنگي مسئولين برنامه ها

-         نظارت بر حضور و غياب اساتيد دانشكده و ارائه ی بازخورد

-         دريافت بخشنامه، دستورالعمل و طرح در شوراي آموزشي پرستاري و مامائي دانشكده و انجام اقدامات ضروري و ارسال پاسخ هاي ضروري مربوطه

-         نظارت بر حسن اجراي مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاهي در دانشكده

-         برگزاري جلسات مستمر با دانشجويان رشته هاي مختلف جهت رسيدگي به امور آموزش و تحصيلي آنان

-         حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجويان

-         نظارت بر حسن اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

-         نظارت بر حسن اجراي روند ثبت نام دانشجويان

-         شركت در شوراي مديران بيمارستانها جهت بحث و بررسي مشكلات باليني