مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان