صفحه اصلی > درباره کتابخانه > چشم اندار و معرفی جامعه 

چشم انداز و معرفی کتابخانه:

کتابهای فارسی و لاتین کتابخانه مجموعه ای در حدود 9117نسخه را به خود اختصاص می دهد 24 عنوان نشریه 287عنوان لاتین و537 عنوان فارسی به ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید و اعضای هیات علمی  می پردازد، کتابخانه بیمارستان کودکان، کتابهایی با موضوعاتی چون  منابع اطفال پزشکی،پرستاری، و ... دارا می باشد.  بخش امانت کتابخانه به صورت (open) اداره می گردد. از سال 1396نرم افزار کتابخانه به صورت جامع و گسترده بین تمام کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ارائه شد.

بخش فهرست نویسی:

فهرست نویسی مهارتی علمی است مبتنی بر دانش نظری و کاربردی و هدف اصلی آن برقراری نظمی است که به کمک آن، هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتواند به سهولت کتاب مورد نظر خود را از میان کتاب های موجود در کتابخانه بیابد. در بخش سازماندهی، منابع اطلاعاتی کتابخانه مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چهارچوب استانداردهای بین المللی علم اطلاعات و دانش شناسی فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی می شود.

کتابخانه بیمارستان کودکان، منابع اطلاعاتی را بر اساس رده بندی  NLMو LC   آماده سازی می نماید.

به طور خلاصه فعالیت هایی که در این بخش انجام می پذیرد عبارتند از:

-فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی و رده بندی منابع فارسی و انگلیسی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی کتابخانه ملی، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا و سایر منابع و مراجع کتاب شناسی.

-ورود اطلاعات پایان نامه های دانشجویان

-آماده سازی فنی شامل تهیه برچسب های عطف ، الصاق لیبل و آماده سازی نهایی جهت ارسال کتاب ها به بخش امانت

واحد کارگاه کامپیوتر:

این مرکز با تجهیز 3 دستگاه کامپیوتر All in one  آمادگی همکاری با تمامی گروههای آموزشی و بخش های دانشگاه که نیازمند استفاده از امکانات این کارگاه می باشند را دارد.