انتشارات  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی  درمانی هرمزگان یکی از واحدهای زیر مجموعه ی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری است.  این واحد از سال 1382 فعالیت خود را با چاپ کتابی تحت عنوان" طب مولکولی"  آغاز کرد. هدف  از تاسیس این واحد گسترش و تسهيل چاپ آثار اساتيد و دانشجویان می باشد و از بدو تاسيس تاكنون، آثار گوناگونی را در حیطه های مختلف علوم پزشکی به چاپ رسانده است. کلیه فعالیتهای این واحدتحت نظارت شورای  انتشارات انجام می شود، که متشکل از 11 نفر از اساتید دانشگاه است و بر اساس تخصص و تجربه از رشته های مختلف برگزیده شده اند.  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، رئیس انتشارات  و یک نفر از اساتید به عنوان مدیر مسئول فعالیت دارند.  سياست گذاری  در مورد چگونگي چاپ و نشر و بررسی آثار رسیده به عهده این واحد است.