کارکنان انتشارات:

 

 

   نام و نام خانوادگی:    فاطمه قاسمی

   درجه تحصیلی:  کارشناس ارشد

  رشته تحصیلی:  مترجمی زبان انگلیسی

  سمت: مسئول امور اداری اداره کتب و انتشارات دانشگاه

  تلفن: 33337192-076

  آدرس ایمیل: ghasemi.fateme53@gmail.com

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگی:    سمیه جلالی

  درجه تحصیلی:  فوق دیپلم

 رشته تحصیلی:  نرم افزار کامپیوتر

  سمت: صفحه آرا و طراح جلد (بخش خصوصی)

  تلفن: 33337192-076

  آدرس ایمیل:  bahramshahi.a@gmail.com