صفحه اصلی > ریاست > مترون 

نام و نام خانوادگی : رقیه پیشکاری

سمت :مترون

سوابق :

1- سوپروایزر

 2 - رئیس خدمات

3 - رابط بسیج ادارات

4 -رابط  بسیج جامعه پزشکی