صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رئوسا و مدیران پیشین 

رءوسا ی پیشین بیمارستان

1 - خ.دکتر دربندی

2 - خ:دکتر بهنیا

3 - خ.دکتر نخعی

4 - خ.دکتر بحرینی

5 - خ.دکتر اطاعتی

6 - خ.دکتر عابدی

7 - خ.دکتر کریمی

8 -آ. دکتر آتش آب پرور

9 - خ.دکتر کریمی

10-آ.دکتر معلمی