صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت آموزشی 

نام وناموخانوادگی:خ.دکترآذین علوی
سمت:معاونت آموزشی ومدیربرنامه  ریزی دستیاران گروه زنان
تخصص:فلوشیپ پریناتولوژی
سوابق مدیریتی:معاونت آموزشی و مدیربرنامه ریزی دستیاران گروه زنان

مسئول واحد آموزش:خ.زمانی

سمت:کارشناس پرستاری،سوپروایزر آموزشی