صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت پژوهشی 

نام ونام وخانوادگی:خ.دکترمینو رجایی
سمت:معاونت پژوهشی و توسعه بالینی ،سرپرست مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

تخصص:جراح زنان و زایمان (پرفسور)

سوابق مدیریتی:مدیر گروه زنان و زایمان ،معاونت آموزشی و مدیر برنامه ریزی دستیاران  گروه زنان