صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > مرکز تحقیقات 

نام ونام وخانوادگی:خ.دکترمینو رجایی
سمت: سرپرست مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

تخصص:جراح زنان و زایمان (پرفسور)

سوابق مدیریتی:مدیر گروه زنان و زایمان ،معاونت پژوهشی ،معاونت آموزشی و مدیر برنامه ریزی دستیاران  گروه زنان