صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها 

                                                  کمیته های بیمارستانی

دبیر برگزاری کمیته

محل برگزاری

نام کمیته

خانم دهقان

دفتر آموزش

کمیته مدارک پزشکی

خانم موسوی

دفتر آموزش

کمیته هموویژلانس و انتقال خون

خانم گلنام

دفتر آموزش

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

خانم شهدوستی

ء

کمیته ترویج زایمان طبیعی

خانم حیران –خانم جعفری

ء

کمیته کنترل عفونت

خانم پیشکاری

ء

کمیته پرستاری

خانم گلنام و مسئول واحد مربوطه

ء

کمیته مورتالیتی و موربیدیتی

خانم سلاجقه

ء

کمیته اعتباربخشی و بهبود کیفیت

خانم زمانی

ء

کمیته آموزش

خانم فهیمی

ء

کمیته تریاژ

خانم اقبالی

ء

کمیته بحران

خانم جعفری

ء

کمیته بهداشت محیط و حفاظت فنی و بهداشت کار

خانم اقبالی

ء

کمیته ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی

دکتر معلمی

دفتر ریاست

کمیته سیاستگزاری و برنامه ریزی

دکتر رسایی

ء

کمیته بیمه و منابع

خانم زمانی

ء

کمیته آموزش و اطلاع رسانی

خانم وحدانی

ء

کمیته اخلاق

مهندس محمودی و خانم دکتر موسوی

ء

کمیته اقتصاد در درمان و دارو و تجهیزات