صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

مشخصات پزشکان بیمارستان دکتر شریعتی

         
         

نام و نام خانوادگی

شماره نظام پزشکی

نوع تخصص

وضعیت تخصص

وضعیت تمام وقتی

پوریا ادیبی

92840

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

علیرضا بقایی

55986

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

هاشم جری نشین

55320

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

فرزام رجایی

115015

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

فریدون فکرت

100264

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

سعید کاشانی

55405

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

منوچهر کمالی

79755

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

عباس معلمی

41425

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

مهرداد ملک شعار

85873

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

مجید وطنخواه

157196

بیهوشی

متخصص

تمام وقت

زهره جعفریان

606

آزمایشگاه

متخصص

غیر تمام وقت

فرهاد خرمی

104868

پاتولوژی

متخصص

تمام وقت

هانیه راد

111254

پاتولوژی

متخصص

تمام وقت

سید علیرضا سبحانی

33954

پاتولوژی

متخصص

غیر تمام وقت

الهام کاظمی

75965

پاتولوژی

متخصص

غیر تمام وقت

سمیه کریمی

122033

رادیولوژی

متخصص

تمام وقت

طاهره شنبه زاده

91393

رادیولوژی

متخصص

تمام وقت

زهرا اطاعتی

36662

زنان

متخصص

غیر تمام وقت

زهرا خشاوی

38794

زنان

متخصص

غیر تمام وقت

مینو رجائی

28234

زنان

متخصص

غیر تمام وقت

سعیده شهسواری

117581

زنان

متخصص

تمام وقت

نازنین عبدی

95252

زنان

متخصص

غیر تمام وقت

فرزانه عتیق پور

34690

زنان

متخصص

تمام وقت

مریم عزیزی

90161

زنان

فوق متخصص

تمام وقت

آذین علوی

73149

زنان

فوق متخصص

غیر تمام وقت

سامیه کریمی

51914

زنان

فوق متخصص

غیر تمام وقت

علی جمشیدی

52965

جراحی

فوق متخصص

تمام وقت

فردوس مذنبی

59870

جراحی

فوق متخصص

تمام وقت

آزاده عبداللهی

123228

جراحی

متخصص

تمام وقت

زینب الهی

93504

نوزادان

متخصص

تمام وقت

علی لصغر پرهیز

56911

نوزادان

متخصص

تمام وقت

ابوالحسن دیوبند

43392

نوزادان

فوق متخصص

تمام وقت

سید حسین سعادت

46306

نوزادان

متخصص

تمام وقت

رخشانه گودرزی

74988

نوزادان

متخصص

تمام وقت

سلما ناری

30410

نوزادان

متخصص

تمام وقت

بابک شیروئی

80359

نوزادان

متخصص

تمام وقت

مریم محمدیان

100771

نوزادان

متخصص

تمام وقت

میحه محمدزاده

115664

نوزادان

متخصص

تمام وقت