صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش بیهوشی 

مشخصات بخش بیهوشی

نام بخش :بیهوشی (شامل اتاق های عمل جنرال - ارتوپدی - قلب - آنژیوگرافی –بیهوشی خارج از اتاق عمل شاملECT،ERCP،MRI،CT SCAN،پرتودرمانی،آی سی یو،سی سی یووبخش سوختگی)

مدیر گروه:دکتر هاشم جری نشین           مسئول بخش:حمیدرضا قاسمیان

تعداد پرسنل :این شامل 62نفر به تفکیک تحصیلات زیر می باشد:

اتندینگ :یازده نفر      دستیاران:سیزده نفر(سال چهار:دو نفر،سال سه:چهارنفر،سال دو:چهار نفر،سال یک:سه نفر)

کارشناس ارشد:دونفر    کارشناس بیهوشی:13 نفر                          کارشناس پرستاری:7نفر                   

کاردان بیهوشی:16نفر

نوع خدمات ارائه شده شامل:بیهوشی در اعمال جراحی عمومی - ارولوژی – چشم – مغزواعصاب – ارتوپدی – قلب – ENT- ترمیمی – توراکس -بیهوشی خارج از اتاق عمل شاملECT،ERCP،MRI،CT SCAN،پرتودرمانی

،آی سی یو،سی سی یووبخش سوختگی

مراقبت های بعد از عمل در ریکاوری مشاوره در خصوص بیهوشی تمامی بخش ها وبی دردی داخل ریکاوری

وبخش های بیمارستان

کلینیک درد وکلینیک قبل از عمل وویزیت قبل ازعمل بیماران بستری در بخش های بیمارستان

 

شمار تلفن ها: دفتربخش2117-ریکاوری جنرال2021 -اتاق عمل جنرال2023-اتاق عمل ارتوپدی2256