صفحه اصلی > واحد آموزش سلامت > معرفی واحد آموزش سلامت 

 

 

تعریف آموزش به بیمار:


آموزش به بیمار ،فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏ در حقیقت فرآیندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی و نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او را در مراقبت از خود افزایش داده و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند.آموزش به بيمار  تركيب برنامه‌ريزي شده است از فعاليت‌هاي آموزشي به منظور كمك به افرادي كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماري هستند يا اينكه داراي تجربه قبلي از يك بيماري مي‌باشند، تا بتوانند به‌گونه‌اي در رفتار خود تغيير دهند تا منجر بهبودي آنها گردد .

 

تعریف واحد آموزش به بیمار(واحد آموزش سلامت):

 
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتوای آموزش به مددجو را در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم می نماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.

 آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که اعضاء تیم بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند.

امروزه آموزش مددجو از مهمترین نقش های پرستاران بوده و در حقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبت های پرستاری است؛ که ارتقا و بازگرداندن سلامتی و سازگاری بیمار با اثرات بیماری را تسهیل می کند. پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند؛ این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب می شود.

برای مدیریت هدفمند آموزش ها برای بیماران و همراهان، کارگروه آموزش به بیمار هر سه ماه تشکیل می شود.

هر بخش رابط آموزش مختص خود را دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول به بیمار ارائه می گردد.

 

هدف کلی واحد آموزش بیمار:
توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت و  برنامه ريزی جهت ترويج رويکرد آموزش به بيمار و فرهنگ سازی در اين زمينه.

 

 

اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏

·         آشنایی مددجو با بیماری خود و برنامه های خود مراقبتی

·         افزایش توانایی در قدرت تصمیم گیری مددجو جهت ادامه درمان

·         افزایش دانش، نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود

·         افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

·         کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

·         اطمینان از تداوم مراقبت ها

·         بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏

·         کاهش بروز عوارض بیماری

·         افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی

·         افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

·         تکمیل برنامه های درمانی

·         کاهش پذیرش مجدد بیماران

·         ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان

·         توانمندسازی جامعه

·         کاهش اضطراب بیمار

·         کاهش دوره بستری

·         کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو

 

محور های اصلی آموزش:

      آموزش زمان پذیرش

      آموختن حین بستری

      آموزش زمان ترخیص

      آموزش پس از ترخیص

مراحل انجام آموزش به بيمار(ص 38 :كتا ب مرجع چك ليست هاي خدمات پرستاري: 1387)

·         بررسي نيازهاي يادگيري توان ها اولويت ها و آمادگي مددجو براي يادگيري

·         ارزيابي اعتقادات مذهبي فرهنگي موانع عاطفي اميال و انگيزه ها براي يادگيري، محدوديت هاي شناختي، عوامل فيزيكي، موانع زباني و مسائل مالي مراقبت ها

·         اقدام به آموزش با در نظر گرفتن سن، طول مدت بستري در بيمارستان و ارزيابي نيازهاي آموزشي

·         آموزش استفاده درست و ايمن داروها به مددجو و خانواده

·         آموزش استفاده مؤثر و ايمن از تجهيزات پزشكي  به مددجو و خانواده

·         آموزش واكنش هاي غذايي و دارويي به مددجو و خانواده

·         آموزش تغذيه و اصلاح رژيم غذايي به مددجو و خانواده

·         آموزش روش هاي نوتواني جهت كمك به سازگاري با فعاليت مستقل

·         آموزش درباره نحوه دستيابي به منابع حمايتي در جامعه

·         آموزش به مددجويان در رابطه با زمان و نحوه درمان

·         استفاده از ابزار و امكانات مناسب آموزش با توجه به سن و شرايط و سطح سواد و آگاهي  مددجو

·         انتخاب موقعيت مناسب براي آموزش با توجه به شرايط بيمار

·         ثبت يافته ها ي خود و روش آموزش

 

انواع فعاليت‌ها در آموزش سلامت

1-  برنامه‌ريزي و اجراي آموزش در سطوح مختلف شامل مراقبت از بيماران، آموزش به بيمار و همراه، آموزش خانواده، آموزش بيماري هاي مزمن، آموزش هاي پيشگيري ، روش هاي خود مديريتي و خود مراقبتي ، نوتواني، ايمني ، محافظت از خطر ، پيشگيري از سوانح و

2-  شناسايي فرصت ها و استفاده از امكانات و فرصت هاي موجود براي آموزش مانند امكانات مركز درماني

3-  تهيه مطالب و رسانه هاي آموزشي مانند كتاب، جزوات، پمفلت و پوستر‌هاي مختلف

4- سازمان دهي و برگزاري آموزش هاي گروهي: كنفرانس‌ها، جلسات آموزشي و ...

5-  گسترش و توانمندسازي نيروهاي فعال در آموزش با  سازمان دهي و حمايت برنامه‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي نيروهاي شاغل.

 

اطلاعات مربوط به سوپروایزر آموزش سلامت:

نام ونام خانوادگی: سامره فرحانی نژاد

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری بیماری های دخلی و جراحی

اطلاعات تماس: 1- 07633347000 داخلی 2197

 

چکیده ای از شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت :

·         برنامه ريزي و اجراي  نياز سنجي آموزشي از مددجويان و بیماران و اولويت بندي نياز هاي آموزشي مددجو متناسب با هر گروه از بیماران که نیاز به آموزش خاص دارند.

·         طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي آموزشي انجام شده از مددجو‏ وتدوین طرح درس

·          تهیه مطالب و رسانه های آموزشی

·         برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي وجلسات ، آموزش های چهره به چهره، مشاوره و پیگیری جهت بیماران ، مددجويان و همراهان آنها

·         جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد واحد آموزش به بیمار در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

·         برگزاری کمیته آموزش به بیمار

·         بررسی اثر بخشی آموزش به بیمار مرکز و ارائه گزارش به دفتر پرستاری و ریاست مرکز