صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > برنامه ماهیانه کلینیک 

 

برنامه  پزشکان متخصص  -   کلینیک تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم اردیبهشت ماه    1400 - درمانگاه صبح

تاریخ

روز

جراحی

زنان وزایمان

ارتوپد

گوش ،حلق وبینی

چشم

پوست  مو

مغزواعصاب

ا طفال

داخلی

جراح مغزواعصاب

قلب وعروق

اعصاب وروان

ارولوژی

دیابت

1

چهارشنبه

--

 

--

رستمی

اکران

--

نوارعصب

احمدی

گوهر دهی

 

--

شریف زاده

 

--

2

پنجشنبه

--

--

--

 

 

 

--

--

 

 

 

--

 

--

3

جمعه

--

--

--

 

 

 

--

--

 

 

 

--

 

--

4

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

 

 

مسعودی

شریف زاده

 

--

5

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

 

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی

 

 

دین پرور

خسروی منش

 

--

6

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

 

اکران

--

--

احمدی

 

 

دین پرور

--

 

عزیزی

7

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

 

اکران

--

رضایی

خنیفر

 

 

دین پرور

خسروی منش

مظاهری

--

8

چهارشنبه

--

مرادی

--

رستمی

اکران

--

نوارعصب

احمدی

 

 

--

شریف زاده

مظاهری

--

9

پنجشنبه

--

--

--

 

--

--

--

--

 

 

 

--

--

--

10

جمعه

--

--

--

 

--

--

--

--

 

 

 

--

--

--

11

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

 

 

مسعودی

شریف زاده

--

--

12

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطیبی

--

--

دین پرور

خسروی منش

--

--

13

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

--

اکران

--

--

احمدی

 

--

آفاق نیا

--

--

عزیزی

14

سه شنبه

--

--

--

--

--

--

--

--

گوهردهی

--

--

 

--

--

15

چهارشنبه

--

 

--

رستمی

اکران

--

--

خطیبی زاده

گوهردهی

--

آفاق نیا

شریف زاده

مظاهری

--

16

پنجشنبه

--

--

--

--

--

--

--

احمدی

عامرنیا

--

--

--

 

--

17

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

--

هروآبادی

--

--

--

 

--

18

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عزیزی

--

مسعودی

شریف زاده

 

--

19

یکشنبه

--

مردای

فتحی

--

اکران

امیدوند

      رضایی

خطیبی زاده

--

--

آفاق نیا

خسروی منش

 

--

20

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

--

اکران

--

--

احمدی

--

--

آفاق نیا

--

 

عزیزی

21

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

گوهردهی

--

آفاق نیا

خسروی منش

مظاهری

--

22

چهارشنبه

--

مرادی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهردهی

--

--

شریف زاده

مظاهری

--

23

پنج شنبه

--

--

--

--

--

--

--

--

عامرنیا

--

--

--

 

--

24

جمعه

--

--

--

--

--

--

--

--

هروآبادی

--

--

 

 

--

25

شنبه

--

بهشتی

--

رستمی

اکران

امیدوند

--

خنیفر

عزیزی

--

مسعودی

شریف زاده

 

--

26

یکشنبه

--

مرادی

فتحی

--

اکران

امیدوند

رضایی

خطبیی زاده

 

--

آفاق نیا

خسروی منش

 

--

27

دوشنبه

اکبرنژاد

بهشتی

--

--

اکران

--

--

احمدی

 

--

آفاق نیا

 

 

عزیزی

28

سه شنبه

عزیزپور

مهدی قلب

فتحی

--

اکران

--

رضایی

خنیفر

گوهردهی

--

آفاق نیا

خسروی منش

مظاهری

--

29

چهارشنبه

--

مرادی

--

رستمی

اکران

--

--

احمدی

گوهردهی

--

--

شریف زاده

مظاهری

--

30

پنج شنبه

--

--

--

--

--

--

 

--

عامرنیا

--

 

 

 

--

31

جمعه

--

--

--

--

--

--

 

--

هروآبادی

--