مراسم روز پزشک در بخش کووید 2 بیمارستان رستمانی پارسیان - شهریور 99