بمناسبت روز کارمند ، از کارمندان شاغل در بیمارستان رستمانی پارسیان توسط مسئولین بیمارستان تقدیر شد .