صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

نام واحد : بهبود کیفیت

مسئول واحد : فریده شکراللهی

سابقه کار : 14سال

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

تدوین برنامه استراتژیکبا همکاري مدیران میانی

همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

تدوین گزارشسالیانه از نیاز هاي آموزشی کارکنان

طراحی و پایشو اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکتمدیران

تدوین و اجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت

برقراري تعامل مناسبورعایت سلسله مراتب اداري

دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق از واحد ها و بررسی آن ها

نوشتن عدم انطباق در دفاتر مخصوصو فرم هاي مربوطه

توزیع عدم انطباق ها و پیگیري نتایج آن

توزیع فرم هاي داده هاي شاخصها به بخشها و پیگیري نتایج ان ها

تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي رضایتشخصی بیماران و ارسال نتایج ان به کمیته رهبري

تجزیه و تحلیل فرم هاي پایشزمان ترخیصبیماران

تجزیه و تحلیل چکلیست هاب ارزیابی سوپروایزران از بخشها

بررسی و پیگیري و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته رهبري

بررسی و پیگیري تجزیه وتحلیل پیشنهادات و ارائه به کمیته رهبري

تهیه برنامه ممیزي و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گرو هاي ممیز و پیگیري و جمع بندي ان ها

پیگیري و زمانبندي جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان

ارتقا سطح آگاهی و دانشخود در راستاي مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیتو اعتبار بخشی

انتخاب گروه هاي کاري جهت استقرار و نگهداري استاندارد هاي خواسته شده

تشکیل جلسات کمیته اجرایی و رهبري

برنامه ریزي جهت اموزشو فرهنگسازي جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

طراحی و اجراي برنامه ممیزي داخلی

نظارت بر اجراي صحیح کمیته ها و پیگیري مناسب مصوبات