صفحه اصلی > درباره بیمارستان > چارت بیمارستانی 

چارت

 

حراست

 

مدیر خدمات پرستاری

 

مدیریت بیمارستان

کلنیک تخصصی

امور اداری

امور مالی

آشپزخانه

تاسیسات

نگهبانی

 

روابط عمومی مسئول دفتر

 

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

 

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی