نام و نام خانوادگی:          رضا خرمی

سمت :          مدیر داخلی

رشته تحصیلی:          

شرح وظایف مدیر بیمارستان :

  • کسب خط مشی و دستورالعملهای اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان(در چهارچوب اختیارات)              
  • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان .                             
  • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .                                             
  • بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی وحسابهای بیمارستان .                                              
  • نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی باسناد هزینه .                                              
  • رسیدگی به بودجه وکنترل مخارج ، تنظیم بودجه امضا اسناد با امضای ریاست بیمارستان .