صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری 

ü     بخش های بستری بیمارستان

بخش های بستری بیمارستان عبارتند از:

1- بخش CCU

2- بخش اطفال

3- بخش پست پارتوم

5- بخش جراحی زنان

6- بخش جراحی عمومی

7- بخش داخلی

8- بخش روانپزشکی

9- بخش ایزوله تنفسی

10- ICU کرونا

11- اورژانس بستری