صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی 

ü     سایر بخش های ارائه دهنده خدمات به بیماران عبارتند از: 

1- اتاق عمل

2- زایشگاه

3- تالاسمی

4- دیالیز

5- اورژانس سرپایی