صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک 

ü     بخش های پاراکلینیک بیمارستان عبارتند از:

1- آزمایشگاه طبی

2- اکوکاردیوگرافی

3- تست ورزش

4- رادیولوژی

5- سونوگرافی