نام:             صدیقه

نام خانوادگی:      زارعی

مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت بازرگانی

سمت:               مسئول واحد کارگزینی