نام:                 سعیده

نام خانوادگی:     سلیمانی

مدرک تحصیلی:    لیسانس حسابداری

سمت:              مدیر امور مالی