صفحه اصلی > بهبود کیفیت > اعتبار بخشی 

تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان

 

اعتبار بخشي، فرايند خود ارزيابي وارزيابي خارجي است که در سازمانهاي بهداشتي و درماني، جهت ارزيابي سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهاي معين و را هاي اجراي بهبود مستمر صورت مي گيرد. اعتبار بخشي تنها به وضع استانداردها نمي پردازد بلکه داراي ابعاد تحليلي، مشاوره اي و بهبودي است. در باب تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان بايد گفت: موضوعات پزشکي مبتني بر شواهد، تضمين کيفيت، اخلاق پزشکي، و کاهش خطاي پزشکي، نقشي کليدي در اين فرايند دارا مي باشد. ضمناً حفظ ايمني بيمار نيز بخشي از فرايند تعريف اعتبار بخشي در بيمارستان است.

نحوه اعتباربخشی در بیمارستان

 استانداردهای اعتباربخشی بر اساس توانایی فراهم ساختن مراقبت توسط مدیریت و کارکنان بالینی ، برای ارزیابی و اصلاح ساختار، فرآیندها و نتایج مراقبت تعیین می شوند.

اعتباربخشی به بهبود مداوم نیاز دارد و صرفا برای یک دوره زمانی تعیین شده انجام می شود سازمان باید تحت ارزیابی مجدد دوره ای قرار گیرد تا موقعیت اعتبار داده شده را حفظ نماید.

تمرکز ارزشیابی بر روی چیست؟

_ فرایند(process)

_ پیامد(outcome)

_ اثر نهایی(impact)

ابزار اعتباربخشی

* مستندسازی

*مصاحبه

* نمونه گیری

* مشاهده