صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

از آنجائیکه کیفیت ارائه خدمات درمانی بر نگرش گیرندگان خدمت موثر است واز طرفی وجود سوابق ومستندات مطمئن در سیستم های ارائه خدمات امکان رهگیری وکشف خطا در سیستم و رفع عیوب احتمالی را فراهم می نماید ، پیاده سازی واستقرار سیستم مدیریت کیفیت با هدف بهبود مستمر فرایند ها و ارتقای کیفیت ، از خرداد ماه 1388 در دستور کار این واحد قرار گرفت و در تاریخ 20/5/89 موفق به دریافت گواهینامه ISO 9001:2008 گردید .

 استاندارد ISO 9001:2008 در برگيرنده الزاماتي براي ايجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سيستم مديريت كيفيت مي باشد، به گونه اي که اگر لازم شد تا قابليت سازمان در استقرار سيستم مديريت كيفيت به اثبات برسد، بتوان آنرا ارزيابي كرد و در صورت لزوم استقرار و اجراي سيستم مديريت كيفيت را گواهي كرد.

اين استاندارد بر برآورده كردن مستمر خواسته هاي مشتري و همچنين بر رعايت مستمر الزامات قانوني و دولتي نيز تاكيد دارد.

 

 

نقاط بهبود پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت:

آشنایی و درک سیستم مدیریت کیفیت وخط مشی مرکز توسط کارکنان

تدوین روش های های اجرایی و دستورالعمل های کاری

شفاف نمودن شرح وظایف پرسنل وتعیین حدود اختیارات

ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات بیمار

کالیبره نمودن کلیه تجهیزات پزشکی

ساماندهی و پلمب ترالی های اورژانس

بالارفتن مشارکت کارکنان

تسری فرهنگ مشتری مداری در کلیه بخش ها وواحد های ارائه خدمات

انجام نظر سنجی های دوره ای

پایش فرایند ها و تجزیه وتحلیل داده ها