صفحه اصلی > بهبود کیفیت > برنامه تحول نظام سلامت 

برنامه تحول نظام سلامت:
بسته های برنامه تحول نظام سلامت:
1-  کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
2-  حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم
3-  حضور پزشکان متخصص مقيم در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
4-  ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
5-  ارتقاي کيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي
6-  حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج ، خاص و نيازمند 
هدف از طرح تحول نظام سلامت حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق سامان دهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی است. کلیه ایرانیان واجدبیمه پایه سلامت مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت و درمان جمعیت هدف طرح تحول نظام سلامت هستند.بر اساس اهداف طرح بیمارستان های دولتی مکلف هستند تمام خدمات تشخیصی و درمانی و دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول برنامه را برای کلیه بیماران بستری در همان بیمارستان و یا در زنجیره تامین خدمات فراهم نمایند.بیماران بستری واجد بیمه سلامت باید 10 درصد از مبلغ صورتحساب تنظیمی را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت نمایندوروستائیان و عشایر و ساکنین شهر های زیر 20 هزار نفر که دارای دفترچه بیمه روستایی هستند و سایر افرادی که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان های مشمول برنامه مراجعه کنند 5 درصد از هزینه خدمات را پرداخت می کنند.قابل ذکر است در شهر و یا شهرستان هایی که فاقد بیمارستان دولتی است بیمارستان های غیر دولتی مشمول طرح تحول نظام سلامت هستند.بر اساس این طرح اکیدا بیماران نبایستی برای خرید تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان ارجاع گردند.از جمله اهداف دیگر طرح جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته به منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت در سطح دوم و سوم و ارتقای کیفت خدمات است.در طرح تحول نظام سلامت به منظور بهر ه مندی به هنگام مردم از خدمات از طریق حضور دایم پزشکان متخصص در بیمارستان در قالب پزشک مقیم امکان پاسخگویی و ارایه به موقع خدمات درمانی و انجام به موقع ویزیت بیماران و اعمال جراحی و...... فراهم شده است.همچنین در این طرح بر ارتقای کیفت خدمات ویزیت با استاندار سازی و ارتقای کیفت خدمات سر پایی و جذب پزشکان کار آزموده و افزایش انگیزه ارایه دهندگان و بهبود فرآیند های آموزشی تاکید شده است.در راستای تحول نظام سلامت یک پارچه سازی کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استاندارد سازی آنها بر اساس نیازها و انتظارات گیرندگان خدمت طراحی شده است و محورهای اصلی ساختمان و تاسیسات .تجهیزات و امکانات.خدمات رفاهی.نظافت و بهداشت .تغذیه بیمار.امور اداری و گردش کار.منابع انسانی را در بر می گیرد.حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج در برابر هزینه های کمر شکن که از جمله مشکل جدی حوزه درمان بوده در این طرح یه صورت جدی آورده شده است و شیوه نامه نهایی اجرای آن در حال تدوین است.ارتقای شاخص های سلامت مادران و نوزادان از طریق برنامه ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان  سزارین  به 25- 30درصد موارد از جمله اهداف طرح بوده و در همین راستا هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی رایگان بوده و افزایش رضایت مندی مادران باردار از طریق حفظ حریم خصوصی با بهینه سازی فضای فیزیکی اتاق های زایمان مد نظر می باشد.امید که اجرای طرح گوشه ای از آلام بیماران را بکاهد