صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

جراح عمومی: دکتر رامین اقصایی، دکتر علی هداوندخانی

متخصص اطفال: دکتر ندا عزالدین، دکتر مینا احمدی

متخصص داخلی: دکتر سید علیرضا حیدریه زاده

متخصص بیهوشی: دکتر آتوسا سلطانی

متخصص زنان: دکتر فاطمه حسینی، دکتر سوده امیرافضلی