صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > منشور حقوق بیمار 

منشور حقوق بیمار عبارتست از:

1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

2-اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

3-حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

4-ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.

5-
دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.