صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

این مرکز درمانی افتخار دارد که با تمامی شرکت های بیمه درمانی طرف قرارداد می باشد 

از جمله : بیمه های روستایی، بیمه سلامت، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و  بانکها