صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > مدیریت اطلاعات سلامت 

مدیریت اطلاعات سلامت


* مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی:   عاطفه عباسی نژاد

سمت: کارشناس مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 

* اطلاعات مورد نیاز مراجعین مدیریت اطلاعات سلامت:

1- مدارک پرونده بیمار فقط در صورت وجود درخواست تائید شده توسط مدیریت بیمارستان، به خود بیمار تحویل داده می شود.

2- نامه های دریافتی از سایر ادارات و ارگان ها از جمله سازمان های بیمه، فقط در صورت حضور بیمار یا اعضای درجه یک خانواده، پاسخ داده می شوند و در غیراینصورت، متوقف می گردند.

3- جهت دریافت مدارک، ارائه مدارک شناسایی الزامی می باشد.

 

* شرح وظایف مدیریت اطلاعات سلامت: 

 -   گردآوری آمار ماهیانه واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاه – تکمیل فرم 2-201

-    گردآوری آمار در رابطه با شاخص های اورژانس بیمارستانی

-     گردآوری داده های مرتبط با مرگ و میر بیمارستان

-    ثبت آمار فعاليت در سامانه آماري كشوري (آواب)و نرم افزار سیستم اطلاعات مدیریت اداره آمار ( MIS) بصورت ماهانه

-     گردآوری آمار تسهیلات بهداشتی درمانی

-     تهیه گزارش های آماری 3 ماهه، 6 ماهه ، 9 ماهه و یکساله

-      تهیه شاخص های آماری از قبیل درصد اشغال تخت ، میانگین مدت بستری و ... به تفکیک بخش و ماه

-      ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج و اطلاعات  به دست آمده

-      پاسخگويي به مکاتبات ارجاع شده از سوی مراجع ذیربط و آمار درخواستي از سوي مسئولان بیمارستان، دانشگاه و ساير ارگانهاي متقاضي

-      بایگانی صحیح پرونده های پزشکی براساس دستورالعمل مربوطه

-      رسیدگی و پاسخگویی به نامه های پزشکی قانونی، بیمه ها، معافیتهای پزشکی، تحقیقات دانشجویی

-      رفع و پيگيری موارد نقص در مدارک پزشکی

-       ارسال پرونده به واحدهای درخواست دهنده و کنترل تحویل آن ها

-       نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها

-       کدگذاری تشخیص پرونده ها براساس ICD-10

-       کدگذاری اقدامات صورت گرفته برای بیماران براساس ICD-9-CM

-       پیگیری امحاء پرونده های راکد

-       تلاش جهت رعایت اصل محرمانگی اطلاعات با رعایت اصول واگذاری پرونده پزشکی