صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

 تجهیزات پزشکی

 

*مسئول تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی: راحله جانک زاده

تحصیلات: کارشناس مهندسی پزشکی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

 

* شرح وظایف

تامین کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستان، تامین کلیه تجهیزات مصرفی بیمارستان، تعمیر تجهیزات پزشکی، نظارت بر نگهداشت تجهیزات پزشکی