واگذاری تاسیسات بیمارستان به بخش خصوصی

 

شرکت تدبیر اندیش مکران جاسک

 

سرپرست کارگاه: مسلم آشوری

کمک چیلرکار: شهسوار احمدی

سیدحجت حسینی: کارشناس CMMS

عبدالکریم شریفی: لوله کش

حسین یوسفی: برقکار

محمد رسالت: کمک برقکار