صفحه اصلی > برنامه پزشکان 

برنامه متخصصین:

دکتر لیدا باباخانی(تخصص زنان): هر روز صبح ساعت 10 الی  12

دکتر وحید سمیعی نژاد(تخصص جراحی عمومی): روزهای زوج ساعت 5 الی 7 عصر، روزهای فرد 10 الی 12 صبح

دکتر هدی کرمستجی( تحصص داخلی): روزهای زوج ساعت 10 الی 12 صبح، روزهای فرد ساعت 5 الی 7 عصر