صفحه اصلی > فرم شکایات > فرم شکایت کارکنان 

همکار گرامی سامانه رسیدگی به  انتقادات و پیشنهادات جهت کارکنان گروه پرستاری مامایی پیراپزشکی شاغل در بیمارستانها ،  به منظور افزایش رضایتمندی و رفع مشکلات و بهره گیری از پیشنهادات و خواسته های همکاران راه اندازی شده است .امیدواریم بتوانیم بیش از پیش رضایت خاطر شما عزیزان را جلب نماییم . کلیه موارد مطرح شده به صورت ماهیانه در کمیته مربوطه رسیدگی و پاسخ به آن در سامانه بارگزاری خواهد شد.

لطفا بطور دقیق اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

نام : *
نام خانوادگی : *
سمت :
محل اشتغال :
شماره تماس (اختیاری) :
انتقادات
موضوع انتقاد یا اعتراض :
شرح انتقاد یا اعتراض
شرح انتقاد/اعتراض خود را بنویسید :
ارسال مستندات
انتخاب فایل :   
طرح پیشنهاد
پیشنهاد شما جهت کاهش یا پیشگیری از بروز مجدد این مشکل چیست ؟