مدیریت کاهش خطر، بلایا، حوادث و پدافند غیر عامل

pic
نام و نام خانوادگی : علی آذرپیکان
تحصیلات : دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بحران
شماره تماس : 33564560-076

کارشناسان مدیریت کاهش خطر، بلایا، حوادث و پدافند غیر عامل

pic
نام و نام خانوادگی : اکرم احمدی زاده فینی
سمت: کارشناس کاهش خطر در بلایا وحوادث
برنامه: برنامهDART (آمادگی عملکردی خانوارها در برابر بلایا) - برنامه پدافند غیرعامل
شماره تماس : 33564560-076

pic
نام و نام خانوادگی : صادق مرادی
سمت: کارشناس واحد مدیریت خطر بلایا، مسئول سمعی و بصری
برنامه: برنامه های نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (DSS)، برنامه عمليات پاسخ در بلايا و فوريت ها (EOP)، برنامه ارزیابی ايمني و خطر بلایا (SARA)، كاهش آسيب پذيري سازه اي و غيرسازه اي (SNS)
شماره تماس : 33564560-076