رسالت و اهداف

برنامه­ هاي مديريت و كاهش خطر بلايا در حوزه بهداشت عمومي

·         پيمايش ملي برنامه­ ها و دستاوردهاي معاونت ­هاي بهداشت در مديريت و كاهش خطر بلايا

·         ارزيابي خطر بلايا در نظام شبكه در ابعاد آمادگي عملكردي و ايمني سازه­ اي و غيرسازه ­اي

·         تدوين و پايلوت برنامه ادغام مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام شبكه بهداشتي درماني

·         شناسنامه آسيب ­ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت

·         بازبيني مستمر دستورالعمل­ ارايه خدمات بهداشتي در بلايا

·         ايمن­سازي تسهيلات بهداشتي در برابر بلايا

 كاركردهاي حوزه بهداشت عمومي در مديريت و كاهش خطر بلاياي طبيعي و انسان­ ساخت

 قبل از وقوع بلايا:

·         ارزيابي آسيب ­پذيري و آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

·         اجراي اقدامات كاهش آسيب­ پذيري و ارتقاي آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

·         جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه­ هاي سلامت-محور كاهش خطر بلايا

·         آگاه­ سازي عمومي درباره راهكارهاي ارزيابي و كاهش خطر بلايا

·         تدوين برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشاركت ساير بخش­ها

·         ذخيره ­سازي لوازم و ملزومات ارايه خدمت بهداشتي اوليه در فاز پاسخ

·         استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات در تسهيلات بهداشتي

·         اجراي برنامه­ هاي آموزش تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي

·         اجراي تمرين­هاي آمادگي بلايا در تسهيلات بهداشتي و جامعه

 در زمان وقوع بلايا:

·         ارزيابي سريع آسيب­ها و نيازهاي تسهيلات بهداشتي و جامعه

·         ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب­ ديده

·         ارايه مراقبت­هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به­ موقع و موثر

·         پايش و ارزشيابي اثربخشي ارايه مراقبت­هاي بهداشتي اوليه

 پس از وقوع بلايا:

·        تدوين برنامه بازيابي تسهيلات بهداشتي با رويكرد توسعه پايدار

·        بازسازي تسهيلات و بازيابي برنامه­ هاي بهداشتي آسيب ديده

.       مشاركت در تدوين و اجراي بازيابي رواني-اجتماعي جامعه

.       پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازيابي بلايا