طی جلسه برگزار شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی آقای دکتر سعید کاشانی به عنوان ریس واحد معرفی گردید. و اعضاء جدید شورای پژوهشی واحد نیز تعیین گردید. دانلود

 

جلسه برگزار شده در مورخه 95/4/8 در مورد راهکارهای افزایش قابلیت های واحد و معرفی تیم مشاوره واحد برای اعضاء شورای واحد توسعه تحقیقات بالینی. دانلود