معرفی مرکز:

 

مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان شهيد محمدي در سال 1387 با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان تاسيس گرديد. از آنجائيكه بيمارستان آموزشي و پژوهشي شهيد محمدي بندرعباس مجهزترين و بزرگترين بيمارستان در سطح استان هرمزگان مي باشد مركز توسعه تحقيقات باليني در اين بيمارستان واقع شده است تا باعث بالا بردن دانش روش شناسي انجام و طراحي مطالعات محققان باشد علاوه برا آن، به محققان در به نتيجه رساندن تحقيقات و انتشار يافته ها مشاوره هاي ارائه خواهد داد. اين مركز طرح هاي تحقيقاتي باليني كه در راستايي افزايش كيفيت درمان، مراقبت هاي بهداشتي و سياست گذاري مرتبط با نيازهاي مردم استان هرمزگان مي باشد در اين مركز مطرح كرده تا با كمك متخصصان مركز و حمايت هاي مالي به نتيجه برسانند.تا در نهايت با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن مركز تحقيقات خواهند توانست ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشی خود، در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارند.

 

آدرس مرکز

بیمارستان شهید محمدی ،ساختمان فارابی ، طبقه دوم

  تلفن: 07633337614

 tayebeh.zareei@hums.ac.ir