چشم انداز مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

تا پایان سال 1403 ،مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدي دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مرجع اطالعات و مطالعات متدولوژي ها و آیین نامه و پروتوکل هاي تحقیقات بالینی است. این مرکز توان تولید و تدوین طرح ها و سیاست هاي مبتنی بر شواهد علمی و تجربی به منظور ارتقا کیفیت تحقیقات بالینی با در نظر گرفتن حقوق بیماران و آزمودنی ها و محققان را دارد.