متن آماده فارسی و انگلیسی  تقدیر و تشکر مقاله ،پایان نامه و...

 

تقدیر و تشکر

 

Acknowledgement: We are sincerely thankful to our counsellors in Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital.

 

 

تقدیر و تشکر: از راهنماییهای مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی تقدیر و تشکر بعمل میآید.

نویسندگان مقاله از " دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، بندرعباس ، ایران " و همچنین از " مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ......." تشکر و قدردانی می نمایند.


 

عنوان افیلیشن انگلیسی

Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital, Hormozgan University of Medical Sciences,

Bandar Abbas, Iran

 

 

عنوان افیلیشن فارسی

 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس ، ایران

 

نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation)