صفحه اصلی > قوانین و مقررات > مقررات پژوهشی مرکز 

مقررات پژوهشی مرکز توسعه تحقیقات بالینی

1- کلیه مشاوره ها با درخواست کتبی و تعیین وقت قبلی انجام می پذیرد.

2- پس از پایان طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه طبق فرمت داده شده در قسمت تقدیر و تشکر اسم مرکز درج شود.