رسالت مرکز

پژوهش در مورد اصول، فنون و ریسک هاي مرتبط با طراحی، هدایت، نظارت و نیز ارتقاي کیفیت تحقیقات بالینی

بیانیه رسالت 

انجام تحقیقات بالینی از ارکان توسعه علم پزشکی و مداوای بیماران است. طراحی و اجرای تحقیقات بالینی دارای اصول اخلاقی و علمی بسیاری است که الزام می کند انجام آن تحت شرایط دقیق و کنترل شده ای انجام شود. لذا مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی راه اندازی شد تا بتواند طراحی، هدایت، نظارت بر ارتقاء کیفیت تحقیقات بالینی و تصميم گيري مبتني بر نتايج تحقيقات را به انجام برساند

این مرکز ماموریت خود را از طریق توانمند سازی اعضای هیات علمی، تدوین مقررات و آیین نامه های تحقیقات بالینی، نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاقی و علمی، طراحی موضوعات و سوالاتی برای بررسی و تحقیق، آماده سازی امکانات تحقیقات بالینی در مراکز درمانی و دانشکده پزشکی و پرستاری برای اجرای ایده های محققان، پشتیبانی همه جانبه از محققان بالینی، مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی و در نهايت تصميم گيري دقيق مبتني بر نتايج را به انجام می رساند