صفحه اصلی > مشاوره پژوهشی > مشاوره الکترونیکی 

 

بسمه تعالی

"و امرهم شوری بینهم"

 

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

ایمیل

1

اخلاق در پژوهشهای پزشکی، مالکیت فکری و اختراعات، شرکت های دانش بنیان

مجید سرنی زاده

 

 

کارشناس ارشد فلسفه علم

و

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

کارشناسی ارشد

 

 

 

مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

 

majidsarnay@gmail.com

2

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

نسرین داوری

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

PHD

معاونت تحقیقات و فناوری

davarinn@gmail.com

3

اپيدميولوژي و متدولوژي (جستجو  منابع ، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی(

سعید حسینی تشنیزی

دكترای  اپيدميولوژي

 

PHD

دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

Saeed.teshnizi@gmail.com

4

ويرايش مقالات و گزارش های علمی به زبا ن انگليسی

الهام بوشهری

دکترای اپیدمیولوژی

PHD

معاونت آموزشی

Elhamboushehri@yahoo.com

5

مقاله نويسی

فاطمه تسنیم اقبال افتخاری

پزشک عمومی

دکتری پزشکی عمومی

مرکز تحقیقات مولکولی

Tasnim.eftekhaari@gmail.com

6

ساب ميت و پی گيری چاپ مقالات

کبری کهنوجی

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناسی ارشد

معاونت تحقیقات و فناوری

Kahnooji56@gmail.com

7

نحوه کار با سامانه پژوهان

فریده حسن زاده

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

کارشناسی ارشد

واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

Farideh.hassanzadeh53@gmail.com

8

آمار و اناليز داده ها  (پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها(

معصومه محمودی

کارشناس ارشد آمار زیستی

کارشناسی ارشد

معاونت تحقیقات و فناوری

m.mahmudi6934@yahoo.com

9

سامانه علم سنجی

الهه خسروی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

معاونت تحقیقات و فناوری

Eli.khosravi33@gmail.com