صفحه اصلی > وابستگی سازمانی(Affiliation) 

 

 

عنوان افیلیشن انگلیسی


Molecular Medicine Research Center،Hormozgan Health Institute، Hormozgan University of Medical Sciences، Bandar Abbas، Iran


عنوان افیلیشن فارسی


مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی،پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران


دانلود فایل وابستگی سازمانی