صفحه اصلی > اعضای مرکز > ریاست مرکز 

 

رئیس مرکز: دکتر ابراهیم افتخار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:
ebrahim.eftekhar@hums.ac.ir

تلفن:
076-31281631

لینک سامانه علم سنجی

فایل رزومه(CV)