صفحه اصلی > اعضای مرکز > کارشناسان مرکز و ساعت کاری 
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
شماره تماس
ایمیل
معصومه عابدی نژاد
کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی -تکوین
33354939-076 داخلی8 MMRC@hums.ac.ir
وحیده نمردی زاده
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
33354939-076 داخلی8 MMRC@hums.ac.ir
فاطمه محسنی کارشناسی ارشد ژنتیک 33354939-076 داخلی8 MMRC@hums.ac.ir

 

 

 ساعت کاری

از شنبه تا چهارشنبه

هر روز از ساعت 6:45صبح الی 19عصر