اهداف
اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه نقش فناوریهای علوم مولکولی در درمان بیماریها
اجرای پروژه های مطالعاتی جهت شناخت بازار بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی جهت ارائه دستاوردهای حاصل و تعیین الویت های سرمایه گذاری در این حوزه
ایجاد ارتباط با مسئولین زیر ربط جهت انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی اجرا شده در حوزه پزشکی مولکولی
توسعه روابط موثر با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در استان هرمزگان و تبادلات مشاوره فنی و مهندسی
برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی جهت آشناسازی و توانمندسازی اساتید و محققین
انتشار خبرنامه به صورت مکتوب و الکترونیکی برای اطلاع رسانی تخصصی در زمینه دستاوردهای مرکز پژوهشهای پزشکی مولکولی در کشور و استان هرمزگان
فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت دسترسی به منابع معتبر علمی
ارائه مشاوره به محققین در حوزه های مورد نیاز پژوهش و نیز فراهم کردن امکانات تدارکاتی لازم
بکارگیری اهرم های تشویقی و التزام آور جهت سوق دادن محققین به انتشارات مقالات علمی
برنامه ریزی جهت جذب منابع از نهادهای توسعه فناوری جهت انجام پژوهشهای کاربردی در این حوزه